Управление на политики

Услугата по управление на политиките(Policy Management) ви дава възможност да намалите осезателно разходите си по подръжка на вашата дейност в съответствие, с регулаторните изисквания.

  • Удовлетворява регулаторните мандати, които изискват вниманието на служителите и активира автоматично разпространението на линията на поведение.
  • Прави оценка на съответствие с множество регулации чрез един-единствен набор от универсални контроли и така намалява количеството излишна работа.
  • Обезпечава покритие на политиките за всички регулаторни изисквания и добри практики.
  • Авангардна система за докладване анализира дейностите за управление на политиките.
  • Интеграцията с управленския софтуер дава оценка на съответствието със съществуващите писани политики.
  • Грижи се добросъвестно за постигане на съответствие с ИТ политиките.
Policy Manager /Управлението на политиките/ автоматизира оценката на съответствие като интегрира множество канали данни и генерира доклади, предназначени за ръководството и одиторите посредством един-единствен интерфейс.