Общи условия

1. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

1.1 СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

(а) Всички договори следва да бъдат сключени със С&Т България ЕООД (наричана от тук нататък „S&T“) единствено въз основа на настоящите Общи условия и положения (наричани от тук нататък „настоящите Условия и положения“) и прикрепените Допълнителни условия и положения („Допълнителни условия и положения“), приложими за съответните доставки и услуги като всички тези документи, взети заедно представляват неразделна част от всеки един договор, сключен от S&T.

(б) Условията и положенията следва да бъдат приложими също така за всички бъдещи сделки между страните, дори преди да бъдат включени в бъдещ договор чрез отпратка. Взаимните права и задължения на страните се определят изключително въз основа същността на поръчката приета от S&T и въз основа на настоящите Условия и положения, Допълнителните условия и положения и други условия и положения на S&T, приложими към офертите.

(в) Тази подточка се прилага във всеки случай, независимо от това дали вие изрично сте включили или не, чрез отпратка, ваши собствени условия и положения като условия и положения за закупуване на стоки и услуги, които могат да бъдат несъвместими с настоящите Условия и положения или Допълнителните условия и положения. Вашите собствени условия и положения няма да имат каквото и да било правно действие, независимо дали, кога и как те са били представени на вниманието на S&T. Споразуменията, в нарушение на отделните точки на настоящите Условия са приложими единствено за изрично уговорена поръчка и за да бъдат те действителни е необходимо предварителното, изрично и писмено съгласие на S&T.

(г) Дори S&T да приеме вашата поръчка като действително извършва услуги, няма да бъде считано, че стопанската единица е приела вашите условия на сътрудничество или условията и положенията за покупка, които могат да бъдат посочени в поръчката за закупуване.

1.2 ПРИОРИТЕТНОСТ

Особените уговорки, съдържащи се в Допълнителните условия и положения ще имат преимуществено значение пред уговорките, съдържащи се в Условията и положенията. В случай, че S&T едновременно извършва различни доставки или различни услуги, попадащи в обхвата на дадена поръчка и към настоящите Условия и положения са прикрепени няколко Допълнителните условия и положения, следва да бъдат прилагани онези Допълнителни условия и положения, чийто предмет и предназначение са обвързани най-пряко със съответната доставка и услуга.

1.3 ОФЕРТИ, ПОРЪЧКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

(а) Всички оферти и стойностни сметки, които S&T може да изготви ще бъдат без ангажимент, необвързващи и няма да изискват от S&T да извършва каквито и да било услуги.

(б) По подобен начин, информацията относно услугите, извършвани от S&T, която може да бъде открита в каталози, брошури, реклами, ценови листи, интернет страници и други онлайн източници на информация следва да се приемат като необвързваща информация. Единствено информацията, която S&T изрично е потвърдила в своя отговор на поръчката и договорните спецификации следва да бъде считани за достоверна информация.

(в) Правейки поръчка за закупуване, вие изразявате вашето договорно предложение с обвързващо значение.
(г) S&T може да приеме договорното предложение, включено в поръчката за закупуване в рамките на две седмици, или да откаже поръчката за закупуване поради технически, търговски или оперативни причини. S&T ще ви съобщи причината за своя отказ.

(д) Договор ще бъде сключен веднага щом S&T приеме вашата поръчка в писмен вид или по факс, или ако S&T е изпълнила поръчката за закупуване, чрез действително доставяне на стоките или изпълнение на услугите. За дата на сключване на договора следва да бъде считана датата, на която е изпратено уведомлението за приемане, или ако услугите са действително изпълнени, датата на която услугите са доставени. Предмет на договора е единствено информацията, съдържаща се в отговора на поръчката или договора, но не и информацията, посочена в поръчката за закупуване.


2. ДОСТАВКИ И УСЛУГИ
2.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(а) Освен когато е уговорено друго, S&T следва да предостави услугите по договора по начин, който S&T счете за подходящ и в съответствие с обичайните промишлени стандарти и съвременното технологично ниво в рамките на обичайното работно време на S&T.

(б) Във връзка с предоставянето на своите услуги, S&T ще използва съоръжения и технологии въз основа на вашите изисквания за качество и количество като това ще бъде определено въз основа на информацията, предоставена от вас.

(в) Освен когато е уговорено друго, от S&T няма да се изисква да предостави наръчник за потребителя, наръчник за проекта или каквато и да била друга документация, нито пък да обучава вашия персонал. При все това, доставките на стандартни продукти (софтуер и хардуер) следва да бъдат придружени от документация на производителя на езика, използван от производителя.

(г) Доставките и услугите на S&T, които не попадат в обхвата на доставките и услугите, подлежащи на предоставяне, заложен в договора, следва да бъдат таксувани поотделно според общите приложими цени и тарифи на S&T. Освен когато изрично е предвидено друго, ще бъдат таксувани допълнително по-специално следните доставки и услуги:
• услуги, предоставяни извън договорените срокове за изпълнение на услугите, или извън обичайното работно време;
• услуги, предоставяни по отношение на устройства и/или аксесоари, които не са предмет на договора, както и по отношение на модификации, допълнителни устройства или други устройства, които са част от вашата компютърна система;
• отстраняване на неизправности, причинени вследствие от операционни грешки, неправилна експлоатация и техническа намеса от ваша страна или от страна на трети лица, или вследствие на външно влияние извън контрола на S&T и техническо обслужване предизвикано от ваши фалшиви съобщения за неизправности;
• създаване на резервни копия на данни и възстановяване на данни;
• отстраняване на компютърни вируси и извършване на необходимите допълнителни услуги;
• разходи за резервни части и консумативи (като хартия, ленти за копирни машини, тонери, почистващи препарати и информационни носители).

(д) S&T може да изпълнява поръчки чрез извършване на частични доставки/ пратки или чрез частично предоставяне на услуги.

(е) S&T няма да носи отговорност за качествени недостатъци на доставените продукти, възникнали поради мястото на употреба, което вие сте избрали или поради техническите изисквания за употреба, които вие сте създали. Единствено вие ще бъдете отговорни за осигуряването на пространство и създаването на технически изисквания, които са необходими за използване на услугите, предоставени от S&T.

(ж) Указания могат да бъдат издавани за персонала на S&T единствено от самата стопанска единица S&T, дори ако услугите се предоставят във ваши помещения. Персоналът на S&T няма да бъде ангажиран с изпълнението на вашите стопански дейности.

(з) S&T ще реши чий персонал да използва за предоставянето на услугата. Член на персонала може да бъде заменен с друго лице, притежаващо поне същите квалификации по всяко време, при условие, че са налице обективни причини и че ви е дадено предизвестие за това.

(и) S&T може да използва трети страни за предоставянето на услуги.

2.2 УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ И НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

(а) Установените срокове и крайни срокове за доставките и услугите, споменати в договорите, следва да бъдат обвързващи, само ако вие и S&T сте ги определили за обвързващи чрез писмено уведомление, в противен случай, всички установени срокове/ крайни срокове няма да бъдат обвързващи.

(б) В случай, че е налице каквато и да било временна и непредвидима пречка за изпълнение, която е извън контрола на S&T, уговореният краен срок се удължава, а уговореният установен срок се отлага за периода, през който тази пречка продължава да съществува. Пречките за изпълнение включват, но не са ограничени до: вмешателство на правителството, стачки, липса на транспортни средства, телекомуникационни средства или енергия, или форсмажорни обстоятелства. Ако, в такъв случай, първоначалния установен срок за изпълнение вече е просрочен с четири (4) седмици и двете страни могат да прекратят договора.

2.3 СЪТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТА И ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

(а) В контекста на нашето сътрудничество, вие следва да сътрудничите и да извършвате дейности необходими, за да се даде възможност на S&T да предостави своите услуги; вие следва да изпълните тези задължения без за това да ви се дължат каквито и да било суми, на ваш собствен риск и за ваша сметка.

(б) Тези задължения включват, но не са ограничени до следното:
• Вие следва да осигурите на персонала и подизпълнителите определени от S&T достъп до вашето предприятие и до системите и програмите (и следва да предоставите необходимите права за достъп), както и информация, която им е необходима за изпълнение на възложените им дейности. S&T следва да гарантира, че персоналът и подизпълнителите, които имат разрешително за достъп спазват политиката за безопасност, прилагана във вашето предприятие.
• Вие следва да определите поименно и да уведомите S&T за името на компетентното и отговорно лице за връзка, което е упълномощено да взима решения на ниво структурното подразделение и относно съвместното използваемите приложения (договор, сградна инфраструктура, разрешителни за софтуер и актуализации на софтуер и пр.).
• Вие следва да гарантирате, че е налице уговорения брой лица от персонала с необходимите квалификации за дейностите по проекта.
• Вие се задължавате да гарантирате, че данните на потребителя, подлежащи на промяна в хода на стопанската дейност (напр. телефонни номера, дата на встъпване в длъжност, дата на отказване от длъжност , прехвърляне на служители и пр.) ще бъдат докладвани незабавно на S&T чрез писмено предизвестие, ако това би могло да повлияе на услугите, извършвани от S&T (напр. даване на разрешения на потребителите, наличие на потребител, безопасност и пр.).
• Вие следва незабавно да уведомите S&T за всички мерки, предприети от вас, които биха могли да повлияят върху изпълнението на услугата или доставката, като промени в поддръжката, спиране на електрическото захранване, модернизация на ИТ и телекомуникационните съоръжения и пр.

(в) Вие следва да си сътрудничите с S&T в съответствие с политиките за изпълнение и установените срокове, определяни периодично от S&T. На всички запитвания, които S&T може да отправи в контекста на предоставяне на услугите, обикновено следва да бъде отговаряно в срок от два работни дни. В случай, че в конкретен случай ви е необходимо повече време за обработване на запитването, от вас се изисква да уведомите S&T навременно за това. Графикът за изпълнение на S&T ще бъде удължен съобразно с това.

(г) Ако вие не сътрудничите, не сътрудничите навреме или не сътрудничите по уговорения начин, вие ще носите отговорност за всички последици, произтичащи от това (напр. закъснения, допълнителни разходи).


3. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ3.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(а) Освен когато е уговорено друго, за всички права върху уговорени услуги, произтичащи от закона за патентите и регистрацията на полезните модели и/или закона за марките и географските обозначения и/ или закона за авторското право и сродните му права, или пък произтичащи от друг нормативен акт или начин от създаването на услугите, предоставяни от вас, следва да бъдат заплащани суми на S&T или на нейните лицензодатели.

(б) Ще ви бъде предоставено само неизключителното, непрехвърляемо право за използване на тези услуги след пълно заплащане на уговореното компенсационно възнаграждение и в случай на работна дейност, след приемане на резултатите от работната дейност, която следва да бъде извършена в съответствие с договорните спецификации на уговореното място, за договорните цели и за броя лицензии, които вие сте получили.

(в) Освен когато е уговорено друго, или ако естеството на писмото-поръчка изрично предвижда друго, всички други права следва да бъдат запазени за S&T или нейните лицензодатели; следователно вие няма да имате право да възпроизвеждате, видоизменяте, предоставяте на трети страни или използвате на място, различно от уговорения обект за договорните цели, за броя на получените лицензии, софтуера, базите данни, графиките или другите артикули по отношение, на които съществуват права на S&T или трети страни.

(г) Такова предоставяне на права не се отнася за стандартни продукти на S&T или на трети страни използвани във връзка с изпълнението на договора и използването на продукти с открит изходен код. За предоставяне на права за използване на тези продукти, това следва да бъде извършено въз основа на отделни лицензионни договори.

(д) Вие нямате право да отстранявате, преработвате, видоизменяте или да правите нечетливи каквито и да било надписи за собственост, търговски марки, надписи за идентифициране на мрежи или подобни надписи, обозначаващи услуги извършени от S&T или трети страни.

(е) Дори ако ви бъдат предоставени изключителни права за използване на резултата от извършените услуги по силата на отделно споразумение, S&T несъмнено си запазва правото неограничено да използва, видоизменя, разпространява и използва в свой интерес всички общи данни, лежащи в основата на получения резултат от извършените услуги, използваните процеси, моделите на процесите, методиката, ноу-хау, както и междинните резултати, които не съдържат информация специфична за клиента.


4. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ4.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(a) Всички цени са нетни цени в местна валута, към които следва да бъде добавен законовият данък добавена стойност. Освен когато е уговорено друго, цените се посочват без ангажимент.

(б) Освен когато е уговорено друго, възнаграждението за основната услуга няма да включва странични разходи за допълнителни услуги като разглобяване и отстраняване на устройствата след употреба, разходи за задължения, произтичащи по силата на Закона за управление на отпадъците и Наредбата от 2006 г. за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспртиране на отпадъци от електрическо и електрнно оборудване, изменяна периодично, разходи за издаване на сертификати за поддръжка, транспортни разходи (напр. превоз, мита, застраховка, комисионна), командировъчни разходи за персонала и подизпълнителите на S&T, ако има такива (напр. за пътуване, пренощуване) или всякакви други данъци и мита. Тези разходи вие следва да заплатите допълнително.


4.2 УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ, ПРОСРОЧИЕ

(а) Освен когато е уговорено друго, фактурите са дължими и платими при получаване и в срок от 14 дни от датата на фактурата.

(б) Всички плащания следва да бъдат извършвани необременени от разходи и удръжки. Електронните парични преводи са на ваш риск и за ваша сметка. Таксите за паричен превод и обслужване на транзакцията следва да бъдат заплащани от вас.

(в) Ако просрочите плащането, S&T може да начисли лихва за просрочие, прилагана в определени случаи.

(г) Ако просрочите плащането, S&T може също така да прекрати изпълнението на всички договорни задължения до момента, в който вие изпълните всички задължения за плащане.


4.3 КОРЕКЦИЯ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

Цените, които не са уговорени по силата на договора като фиксирани цени и всички цени след изтичане на минималния срок на договора, посочен в договора, подлежат на индексиране, както следва:
• S&T може да коригира стойността на възнаграждението в началото на дадена календарна година.
• S&T следва да ви уведоми за всяко едно изменение на възнаграждението с двумесечно предизвестие, в което е споменато вашето право за даване на предизвестие за прекратяване. Възнаграждението може да бъде законно увеличено само, ако това увеличение явно се основава само на външни фактори като по-висока инфлация спрямо националния индекс на потребителските цени или, в противен случай, съпоставим индекс, или се основава на всяко едно увеличение на действителния размер на заплатите съгласно колективния договор. Освен ако дадете предизвестие за прекратяване в срок от два месеца от получаване на такова уведомление, следва да се счита, че е постигната уговорка за новото уведомление. Цената следва да бъде коригирана според следната формула: коригирано възнаграждение = предходното възнаграждение x индекс валиден на 31 октомври от текущата година / индекса валиден на 1 януари от календарната година, в която е сключен съответният договор.

4.4 ПРЕДЯВЯВАНЕ НА НАСРЕЩНИ ИСКОВЕ

Вие можете да предявявате насрещни искове срещу искове от страна на S&T, които са били определени чрез съдебно решение или потвърдени чрез писмено уведомление от страна на S&T.


5. ГАРАНЦИЯ


5.1 ГАРАНЦИОНЕН СРОК

(а) Гаранционният срок е дванадесет (12) месеца от датата на прехвърляне на риска.

5.2 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ОТ S&T

S&T може да изпълни своите гаранционни задължения основно чрез отстраняване на дефекти. S&T си запазва правото да отстранява даден дефект, по нейн избор, чрез промяна на техническата услуга или чрез замяната й със подобна техническа услуга. Ако отстраняването на дефекта в крайна сметка не се осъществи, вие – съгласно законовите изисквания – можете да намалите размера на възнаграждението, да се откажете от договора или да дадете предизвестие за прекратяване в случай на продължаващи задължения. Всяко едно заплащане на щети и възстановяване на разходи следва да бъде регулирано от точка 6.

5.3 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

От S&T не се изисква да предоставя услуги, попадащи в обхвата на гаранционната клауза, ако съответното искане за предоставяне на услуга е поради: (i) условия на обекта или околна среда, които са несъвместими със спецификациите за обектите на S&T; (ii) неспазване от ваша страна на спецификациите или неизпълнение на изискванията в документите свързани с поръчките; (iii) неправилна експлоатация; (iv) информационни средства, софтуер, линии за предаване на данни и сигнали, аксесоари, или други продукти на клиенти или трети страни; (v) изменения, които не са били одобрени или извършени от S&T, освен ако можете да докажете, че тези изменения не са имали отношение към появата на неизправността (vi) злоупотреба, небрежност, злополука, загуба или повреда по време на превозване, повреда поради транспортиране, пожар или наводнение, неизправности в енергозахранването, транспортиране от клиенти или други причини извън контрола на S&T.

5.4 ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ СТРАНИ

(а) Ако трета страна предяви искове срещу вас, основаващи се на това, че каквито и да било информация, техническа идея, спецификация, наръчник, софтуер, данни или материал („Материал“), доставени от S&T и използвани от вас нарушават правата на тази трета страна върху интелектуалната собственост и свързаните права върху собственост, S&T следва да ви освободи от отговорност и да ви обезщети, при условие, че: (i) вие сте уведомили надлежно S&T с писмено уведомление не по-късно от 30 дни от датата на която вие сте разбрали за предявяването на иска, или по-рано, ако това се изисква съгласно приложимото право; (i) вие сте прехвърлили изключителното право за контрол на правната защита и всички преговори на S&T до степента разрешена от закона и (iii) предоставите на S&T всяка информация и съдействие необходими за защита на тези искове и за провеждане на преговори за уреждане на иска и дадете пълномощно на S&T.

(б) Ако S&T има причина да допусне или определи, че е възможно всеки Материал да е нарушил правата върху собственост, авторските права или всякакви други права върху собственост на трети страни, S&T може или да избере да промени този Материал, за да бъде той материал, който не нарушава права (като основно неговата практичност или функционалност бъдат запазени), или да предостави лиценз за по-нататъшно използване. Ако нито една от тези възможности не се окаже разумна от търговска гледна точка, S&T може да прекрати правото за използване на този Материал, да изисква връщането на Материала и да ви възстанови платеното възнаграждение.

(в) S&T няма да ви освободи от отговорност и няма да ви обезщети, ако вие промените или използвате материала за цел различна от посочената в този договор, или в писмото за поръчка при условие, че искът за нарушаване на права е можел да бъде избегнат, ако е била използвана непроменена версия на този Материал. S&T няма да ви освободи от отговорност и няма да ви обезщети, ако е предявен иск за нарушаване на права по отношение на информация, техническа идея, спецификация, наръчник, софтуер, данни или материал, които не са предоставени от S&T.

(г) Тази точка окончателно определя средствата за защита на права, на които всяка от страните може да се осланя за предявяване на каквито и да били искове и загуба по отношение на обезщетение в случай на нарушаване на права върху интелектуална собственост и сходни права върху собственост.


6. ОТГОВОРНОСТ


Независимо от причинната за отговорност (напр. виновно поведение по договора, договорна гаранция, дефекти на материалите и дефекти в правото на собственост, гаранция, нарушение и неизпълнение на договорните задължения и на допълнителните договорни задължения, недоговорна отговорност и пр.), S&T следва да бъде заедно и поотделно отговорна само по силата на настоящата точка 6.

(а) S&T следва да бъде неограничено отговорна към вас за всяка една щета, която S&T ви е нанесла поради умишлени действия и груба небрежност.

(б) S&T следва да бъде отговорна към вас за всяка пряка щета, доказуемо и виновно нанесена на вас поради нарушение на съществено договорно задължение, както следва: отговорността на S&T за всяка отделна щета няма да надвишава 10 % от сумите заплатени от вас на S&T по силата на настоящия договор в годината, в която е настъпила щетата; Максималната отговорност на S&T няма да надвишава стойността на договора, независимо от броя на исковете.

(в) До степента разрешена от закона, S&T отхвърля всяка допълнителна отговорност, включително отговорност за непреки щети, косвени щети, допълнителни разходи или искове предявени от трети страни, загуба на данни, загуба на престиж и репутация на компанията и пропуснати ползи или неосъществени икономии, както и прекъсвания на стопанската дейност от какъвто и да било правен характер.


7. СРОК
(а) Освен когато договорът предвижда конкретен срок, той може да бъде прекратен от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, освен ако договорът, по своята същност, изтича с изпълнението на взаимните задължения на страните за предоставяне на услуги (договор за покупка и договор за работни дейности и услуги).

(б) Предизвестие за прекратяване следва да бъде давано в писмен вид. Спазването на изискванията за краен срок и писмен вид не е гарантирано, ако предизвестието се дава по факс, електронна поща или всякакво друго средство за предаване на информация по електронен път.

(в) Страните могат по всяко време незабавно да прекратят договора чрез едностранна декларация при наличие на достатъчна причина за това. Ще бъде считано, че е налице достатъчна причина, по-специално, ако:

• другата страна е в процедура по несъстоятелност. За целите на тази клауза, „процедура по несъстоятелност“ означава: започване на съдебни процедури при несъстоятелност, отлагане на несъстоятелност, обявяване в несъстоятелност, заповед за изготвяне на списък на активите или опис на онези активи, които представляват част от имуществото на несъстоятелния длъжник (Konkursinventar), искане за отлагане изпълнението на присъда от съд по дела за наследство (Nachlassstundung), решение за ликвидация, назначаване на ликвидатор, всяко едно залагане на имущество, преустановяване на плащания или всяко друго събитие, което действително предполага, че другата страна вече не е в състояние да изпълнява своите задължения;
• всяка от страните нарушава съществените задължения за поверителност или други съществени условия на договора въпреки наличието на писмено напомняне;
• форсмажорно обстоятелство или подобно събитие продължава повече от 90 дни.


8. РАЗНИ
8.1 ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(а) Страните следва да пазят поверителността на всяка една информация и данни получени във връзка с изпълнението на дадена поръчка, освен когато съответната друга страна е издала писмено освобождаване от задължението за поверителност.

(б) Това задължение за поверителност не следва да бъде прилагано за информация, която:
• другата страна законово е получила от трета страна; или
• вече е била публично достояние при сключване на договора без каквото и да било нарушаване на задълженията по него; или
• е била създадена самостоятелно от страната, която е предмет на поверителност; или
• има връзка с методи, идеи, ноу-хау и концепции на трета страна (ноу-хау на трета страна), които тази трета страна законово е представила на вниманието на другата страна, дори ако ноу-хау на тази трета страна случайно е съвместимо с поверителната информация, определение, за която е дадено в настоящия договор; или
• следва да бъде разкрита по силата на задължителното законодателство.

(в) Вие изрично се съгласявате, че вашите данни във връзка с направената поръчка, включително лични данни, имащи отношение към определено физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано, ще бъдат обработвани от S&T за целите на неговото междугрупово управление на взаимоотношенията с клиенти и ще бъдат предавани на дъщерни компании на S&T. Вие можете да отмените това съгласие по всяко време.

(г) Съгласно задължението за поверителност, изложено в настоящата точка, S&T може да използва вашето наименование, както и информация за предоставените услуги като препоръка или за търговски цели както на територията на България, така и извън нея. Това включва, но не е ограничено до всяко едно използване в маркетингови брошури, в интернет страници, в проектни приложения, преса и вътрешни изявления, както и във вътрешни и външни презентации, в които са изброени съответните клиенти на S&T. За всяко допълнително използване в статия на вестник или като изразяване на мнение във фактически контекст ще бъде изисквано вашето предварително съгласие.

(д) Задълженията, изложени в точка 8.1 следва също така да останат в сила до три години след прекратяването на договора, освен когато това задължение остава в сила за неопределен срок или за по-дълъг период от време по силата на задължителното законодателство.

8.2 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Няма да бъде възможно прехвърлянето на права и задължения от страните на трети страни без съгласието на другата страна.

8.3 ПИСМЕНА ФОРМА

Всяко едно договорно споразумение и всяко едно допълнение и изменение към него, както и всяка друга уговорка следва да бъдат направени в писмен вид и подписани от двете страни, при условие, че споразумението ще бъде двустранно. Всяко отказване от задължението за писмена форма следва също така да бъде направено в писмен вид.

8.4 МЯСТО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО

(а) Всички спорове, които биха могли да възникнат между страните следва да бъдат регулирани изключително от Българското законодателство, без да се привеждат в действие нормите за стълкновението на закони и Конвенцията на ООН относно договорите за международни продажби на стоки.

(б) Всички разногласия, спорове и искове, които биха могли да възникнат и в бъдещи периоди, следва да бъдат разрешавани от компетентния бългрски съд.